Thiết kế PCCC một trong những giai đoạn bắt buộc cho mỗi công trình...