Thiết kế PCCC một trong những gia đoạn bắt buộc cho mỗi công trình thuộc danh mục cần thẩm duyệt PCCC.