Vietcotek tuyển dụng kỹ thuật bảo trì PCCC lên đến 10 nhân sự. Với chế độ đãi ngộ tốt, môi trường tiếp xúc với nhiều hệ thống PCCC tiên tiến.