Vietcotek hoàn thành dự án điện mặt trời hòa lưới 930kWp áp mái trang...