ệ thống chuyển hóa trực tiếp từ ánh sáng mặt trời thành điện năng...